เอไอเอ ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (SP)

เอไอเอ ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (Single Premium)

เอไอเอ ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว หรือ AIALINK Single Premium (AIA Unit Linked) คือประกันชีวิตที่ให้ประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิต พร้อมกับโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ได้คัดสรรแล้วอย่างมืออาชีพ

 

 

คำถามที่พบบ่อย

Qเอไอเอ ลิงค์ คืออะไร
A แบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและให้เงินของคุณมีคุณค่าอย่างเต็มที่ พร้อมโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าคุณสามารถวางใจว่าเงินลงทุนของคุณจะได้รับการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพด้วยการลงทุนผ่านกองทุนหลากหลายรูปแบบซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (“บริษัทจัดการ”) ชั้นนำ ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากเอไอเอ
Qเอไอเอมีวิธีการจัดสรรเบี้ยประกันภัยเพื่อไปลงทุนในกองทุน รวมอย่างไรและผู้เอาประกันภัยจะทราบการจัดสรรเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้อย่างไร
A เมื่อเอไอเอได้รับชำระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยแล้วเอไอเอจะหักค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประกันภัย (เดือนแรก) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัยค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ค่าการประกันภัย (COI) เดือนแรกและค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ (ถ้ามี)หลังจากนั้นจะนำเบี้ยประกันภัยสุทธิซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้วไปลงทุนในกองทุนรวมตามสัดส่วนการลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยกำหนดตามใบคำร้องเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยและเอไอเอจะออกหนังสือ/จดหมายแจ้งการจัดสรรเบี้ยประกันภัยฯเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมให้ผู้เอาประกันภัยทราบภายหลังจากการลงทุนดังกล่าว
Qแบบประกันชีวิตเอไอเอ ลิงค์ เหมาะกับใคร
A

เนื่องจากเป็นแบบประกันชีวิตที่มีความยืดหยุ่นผู้เอาประกันภัยสามารถปรับลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหรือปรับเปลี่ยนจำนวนเงินเอาประกันภัยได้จึงเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนอกจากนี้ยังเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนและความมั่นคงทางการเงินในอนาคต ด้วยการลงทุนผ่านหลากหลายกองทุนรวมที่ผ่านการเลือกสรรโดยเอไอเอ

Q แบบประกันชีวิตเอไอเอ ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (SP) รับประกันผลตอบแทนหรือไม่
A

แบบประกันชีวิตนี้ไม่มีการประกันผลตอบแทนจากการลงทุนเนื่องจากผลตอบแทนนี้จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนที่ผู้เอาประกันภัยเลือกเอง ซึ่งอาจสูงหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นได้ อย่างไรก็ดีผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตสำหรับแบบประกันชีวิตเอไอเอ ลิงค์แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (SP)เท่ากับให้ความคุ้มครองชีวิตขั้นต่ำ 110%*ของเงินเบี้ยประกันภัยที่ชำระครั้งแรก สำหรับกรณีการเสียชีวิตทุกกรณี บวกกับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ขึ้นลงตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่เลือก)

Qต้องตรวจสุขภาพหรือไม่
A บริษัทจะพิจารณาตามกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท เช่นจำนวนเงินเอาประกันภัยรวม ที่อยู่ อายุ อาชีพ และประวัติสุขภาพแต่และหากต้องตรวจสุขภาพ ต้องตรวจโดยแพทย์ที่บริษัทแต่งตั้ง

ทำไมต้องAIALINK เอไอเอ ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (SP)

ความคุ้มครองชีวิต
AIALINK SP ให้ความคุ้มครองชีวิตขั้นต่ำ 110%*
ของเงินเบี้ยประกันภัยที่ชำระครั้งแรก สำหรับกรณี
การเสียชีวิตทุกกรณี

*หลังจากหักด้วย จำนวนเงินสะสมทั้งหมดที่ถอนจาก
กรมธรรม์ (ถ้ามี)

เข้าถึงกองทุนรวมระดับชั้นนำ
ด้วยกระบวนการเลือกสรรของเอไอเอ คุณจะมั่นใจได้ว่า
เงินลงทุนของคุณจะได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุน
ที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการลงทุน

บริหารการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
AIALINK ช่วยวางแผนการลงทุนด้วยพอร์ตการ
ลงทุน 3 รูปแบบ (พอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงต่ำ
ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงสูง)
ที่คุณสามารถเลือกให้เหมาะสม ตามรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตและความต้องการทางการเงินของคุณ

มีความยืดหยุ่นและมีสภาพคล่อง
คุณสามารถเพิ่มเงินลงทุนด้วยการชำระเบี้ยประกันภัย
เพิ่มเติมพิเศษได้ตลอดอายุกรมธรรม์ หรือทำ
รายการสับเปลี่ยนกองทุนเข้า/ออก ไม่ว่าจะเป็น
กองทุนภายในบริษัทจัดการเดียวกันหรือต่างบริษัท
จัดการหรือถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์ได้โดย
กรมธรรม์ยังมีผลบังคับต่อเนื่อง

เปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า
AIALINK ให้คุณมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า
ด้วยการลงทุนผ่านหลากหลายกองทุนรวมที่ผ่านการ
เลือกสรรโดยเอไอเอสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ดูโครงการอื่นในหัวข้อประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์

  • AIA Life Issara เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ
    เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (ยูนิต ลิงค์) อิสระแท้จริง ที่ให้คุณกำกับชีวิตได้เอง AIA Life Issara คือแบบประกันชีวิตที่โดดเด่นด้วยความคุ้มครองสูงสุดถึง 120เท่าของเบี้ยประกันภัย ปรับเปลี่ยนคว...

  • AIALINK REGULAR PREMIUM (UNIT LINKED)
    เอไอเอ ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (Regular Premium) เอไอเอ ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (ยูนิต ลิงค์) หรือ AIALINK Regular Premium (AIA Unit Linked) แบบประกันชีวิตที่...

ชื่อผู้ตอบ: