เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (IS)

เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (ยูนิต ลิงค์)

อิสระแท้จริง ที่ให้คุณกำกับชีวิตได้เอง

AIA Life Issara คือแบบประกันชีวิตที่โดดเด่นด้วยความคุ้มครองสูงสุดถึง 120เท่าของเบี้ยประกันภัย ปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้ทุกช่วงชีวิต และเลือกวงเงินคุ้มครองชีวิตสูงเพื่อให้ครอบครัวอุ่นใจ


คำถามที่พบบ่อย

Qเอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (AIA Life Issara) คืออะไร
A AIA Life Issara คือ แบบประกันชีวิตประเภทยูนิต ลิงค์ ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงกว่า ปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงชีวิต และเลือกวงเงินคุ้มครองชีวิตสูงเพื่อให้ครอบครัวอุ่นใจ เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงผ่านหลากหลายกองทุนรวมที่ได้รับการเลือกสรรจากเอไอเอ
Qเอไอเอมีวิธีการจัดสรรเบี้ยประกันภัยเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมอย่างไร และผู้เอาประกันภัยจะทราบการจัดสรรเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้อย่างไร
A เมื่อเอไอเอได้รับชำระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยแล้ว เอไอเอจะหักค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประกันภัย (เดือนแรก) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ค่าการประกันภัย (COI) เดือนแรก และค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ (ถ้ามี) หลังจากนั้นจะนำเบี้ยประกันภัยสุทธิซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้วไปลงทุนในกองทุนรวมตามสัดส่วนการลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยกำหนด และเอไอเอจะออกหนังสือ/จดหมายแจ้งการจัดสรรเบี้ยประกันภัยฯ เพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมให้ผู้เอาประกันภัยทราบภายหลังจากการลงทุนดังกล่าว
Qแบบประกันชีวิตเอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (AIA Life Issara) เหมาะกับใคร
A

เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ เหมาะสำหรับการออมทรัพย์ระยะยาวให้บุตรหลานไว้เป็นทุนการศึกษา การวางแผนการเงินเพื่อเกษียณ เพราะการออมอย่างสม่ำเสมอและมีวินัย ทำให้ถึงเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ได้

นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับ คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความคุ้มครองสูง เพื่อตอบแทนบุพการี คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ที่ต้องการรากฐานที่แข็งแรงเพื่อความอุ่นใจของคนที่รัก

Qเอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (ยูนิต ลิงค์) รับประกันผลตอบแทนหรือไม่
A แบบประกันชีวิตนี้ไม่มีการประกันผลตอบแทนจากการลงทุน เนื่องจากผลตอบแทนนี้จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนที่ผู้เอาประกันภัยเลือกเอง ซึ่งอาจสูงหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นได้ อย่างไรก็ดี ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตสำหรับแบบประกันชีวิตเอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (ยูนิต ลิงค์) เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้กำหนดเอง บวกกับ มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ขึ้นลงตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่เลือก)
Qต้องตรวจสุขภาพหรือไม่
A ตรวจสุขภาพตามกฏเกณฑ์ปกติ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ดูโครงการอื่นในหัวข้อประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์

ชื่อผู้ตอบ: