ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 083-035-3092 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งสตรี Lady Care และ Lady Care PLUS

สัญญาเพิ่มเติม Lady Care และ Lady Care Plus

คือ สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์เลดี้แคร์ พลัส เพราะเรารู้ว่า ผู้หญิงมีความต้องการที่ต่าง และได้รับการดูแลที่เป็นพิเศษ

 

 

 

 

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

อัตราการจ่าย

ระยะเวลารอคอย

Lady Care

Lady Care PLUS

1. มะเร็งสตรีระยะลุกลาม

 

 

 

    1.1 มะเร็งเต้านม, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งรังไข่, มะเร็งปีกมดลูก, มะเร็งช่องคลอด และ มะเร็งปากช่องคลอด

100%

100%

90 วัน

    1.2 มะเร็งของรก (ชดเชยกรณีที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับมาไม่น้อยกว่า 1 ปี)

100%

100%

1 ปี

2. มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมระยะไม่ลุกลาม (จ่ายให้เพียงครั้งเดียว ตลอดอายุของผู้เอาประกันภัย)

30%

30%

90 วัน 

    2.1 มะเร็งปากมดลูกระยะไม่ลุกลาม

 

 

    2.2 มะเร็งเต้านมระยะไม่ลุกลาม

 

 

           2.2.1 กรณีทั่วไป

30%

30%

           2.2.2 กรณีมีการผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้า

30% + 20%

30% + 20%

                     สัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 นี้ครบ

จ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในตามจริง แต่เมื่อรวมกับผลประโยชน์ข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 แล้วไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม

                       50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมแล้ว

           2.2.3 การทำศัลยกรรมหรือเสริมแต่งทรวงอก เนื่องจากการผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าที่มีสาเหตุมาจาก

                       โรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลามภายใน 1 ปีนับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการผ่าตัดเต้านมออก

3. โรค S.L.E. ชนิดที่มีภาวะไตอักเสบ

100%

100%

60 วัน

4. ศัยกรรมฟื้นฟูสภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก

 

 

-

    4.1 ทำศัยกรรมฟื้นฟูกระดูกใบหน้าแตกเคลื่อนทำให้หน้าผิดรูปเนื่องจากอุบัติเหตุ

10%

10%

    4.2 ปลูกถ่ายผิวหนังเนื่องจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก (ความรุนแรงระดับ 3)

 

 

          4.2.1 ไม่ต่ำกว่า 27% ของผิวหนังร่างกาย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

60%

60%

          4.2.2 ไม่ต่ำกว่า 18% ของผิวหนังร่างกาย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

35%

35%

          4.2.3 ไม่ต่ำกว่า 9% ของผิวหนังร่างกาย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

20%

20%

5. เสียชีวิตเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากขบวนการการคลอดบุตร

-

100%

1 ปี

6. ความผิดปกติที่มีมาแต่กำเนิดของบุตร (จ่ายให้เพียงครั้งเดียว ตลอดอายุของผู้เอาประกันภัย) หากผู้เอาประกัน

-

30%

1 ปี

    ได้คลอดบุตร และบุตรนั้นมีชีวิตรอดเกินกว่า 30 วันนับแต่วันเกิดและก่อนที่จะมีอายุครบ 2 ปีได้รับวินิจฉัยว่า

     มีความผิดปรกติกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

     6.1 Down Syndrome

     6.2 ภาวะกระดูกหุ้มไขสันหลังไม่ปิดแต่กำเนิด

     6.3 หัวใจพิการแต่กำเนิด

     6.4 เส้นเลือดแดงใหญ่หัวใจสลับที่แต่กำเนิด

7. ความผิดปกติจากการตั้งครรภ์

-

15%

1 ปี

      หากผู้เอาประกันได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติจากการตั้งครรภ์ โดยมีอาการหนึ่งดังต่อไปนี้

      7.1 ภาวะลิ่มเลือดกระจายทั่วร่างกาย

      7.2 ภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก

      7.3 ครรภ์ไข่ปลาอุก

      7.4 เด็กตายคลอด

      7.5 ทารกได้เสียชีวิตภายใน 30 วันนับแต่คลอด

8. การยกเว้นเบี้ยประกันภัยสำหรับกรณีทุพพลภาพ

ยกเว้นเบี้ยประกันภัยกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

 

 

หมายเหตุ

  • สัญญา เพิ่มเติม Lady Care/ Lady Care Plus ต้องซื้อคู่กับประกันหลักเช่น คู่กับประกันชีวิตแบบคุ้มครองรายได้, ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ หรือประกันชีวิตเพื่อยามเกษียณอายุ
  • เบี้ยประกันภัยปรับตามอายุ และอาชีพ
  • หาก สอบถามข้อมูลเพิ่ม รบกวนให้รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ และลักษณะงานที่ทำด้วยครับ เช่นเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีหน้าที่เกี่ยวกับดูแลด้าน IT จะอยู่ใน office ไม่ได้ปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นต้น เนื่องจากสัญญาเพิ่มเติมจะพิจารณาตามความเสี่ยงของอาชีพ 


โครงการประกันโรคมะเร็งและโรคร้ายแรง โครงการอื่นๆ