ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 083-035-3092 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

AIA 10For80

AIA 10For80 (Par)

ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี (มีเงินปันผล)

 

เอไอเอ ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี (มีเงินปันผล) เบี้ยประกันต่ำ ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันสั้นเพียง 10 ปี และสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้จนครบกำหนดสัญญาหลักหรือสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ

AIA 10 For 80 (มีเงินปันผล) เป็นแบบประกันที่ช่วยวางแผนเตรียมรับการเกษียณ โดยเฉพาะการซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความอุ่นใจให้ครอบครัวได้

 

 

จุดเด่นโครงการ

aia สะสมทรัพย์

ชำระเบี้ยประกันสั้นเพียง 10 ปี
รับความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี

aia ความคุ้มครอง

รับความคุ้มครองชีวิตยาวนานถึงอายุ 80 ปี
บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต

ประกัน aia ลดหย่อนภาษี

ได้รับเงินเมื่ออยู่ครบสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ให้ผู้เอาประกันขณะมีชีวิตอยู่

ประกันเอไอเอ มีเงินคืน ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 172)
ออมทรัพย์ aia แนบสัญญาเพิ่มเติม บริษัทจ่ายเบี้ยประกันภัย หากเกิดกรณีทุพพลภาพทั้งหมดและตลอดกาล
ก่อนอายุครบ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้น
เบี้ยประกัน WP
สะสมทรัพย์เอไอเอ แนบค่ารักษาพยาบาล

ได้รับความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องหลังการ
ชำระเบี้ยประกันภัยหลักครบ 10 ปี
คุณสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมได้ต่อเนื่อง

 

 

รายละเอียด

 

หมายเหตุ 

*  กรมธรรม์ฉบับนี้เป็นแบบที่มีเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่าย โดยบริษัทจะพิจารณากำหนดให้เมื่อถึง ณ สิ้นปีกรมธรรม์นั้นๆ และในกรณีคงเงินปันผลสะสมไว้กับบริษัท ปัจจุบันบริษัทกำหนดให้ดอกเบี้ยในอัตรา 2% ต่อปี  (สำหรับรอบครึ่งปีปฏิทิน เริ่ม 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทกำหนด ผู้เอาประกันสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ได้ที่เว็บไซต์ aia.co.th/th/help-support/announcement.html

 

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ลดหย่อนภาษีแบบอื่นๆ

ชื่อผู้ตอบ: