ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 083-035-3092 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

AIA Endowment E445 (ชำระเบี้ยประกันภัย 21 ปี สะสมทรัพย์ 42 ปี)

Endowment  E445 (Par)

สะสมทรัพย์ 42 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 21 ปี (มีเงินปันผล)

 

เอไอเอ Endownment 445 แบบประกันภัยเพื่อการเตรียมพร้อมที่ดีสำหรับครอบครัวและการเกษียณของคุณ ให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายทางการเงิน และกำหนดสวัสดิการเป็นของคุณเอง

 

จุดเด่นโครงการ

aia สะสมทรัพย์

ชำระเบี้ยประกัน 21 ปี
รับความคุ้มครองตลอด 42 ปี

aia ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มปีละ 5% ทุกปี ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2
ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มสูงถึง 200% ณ ปีกรมธรรม์ที่ 21
และสูงต่อเนื่องตลอดสัญญาเพื่อครอบครัวอุ่นใจ
บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต

ประกัน aia ลดหย่อนภาษี

เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินด้วยเงินคืน** ทุก 3 ปีกรมธรรม์ เริ่มสิ้นปีกรมธณรม์ที่ 3-21
และมีเงินคืนรายงวด** ทุกปีกรมธรรม์ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 22 และได้รับตลอดสัญญา
บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ให้ผู้เอาประกันขณะมีชีวิตอยู่

ประกันเอไอเอ มีเงินคืน ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 172)
ออมทรัพย์ aia แนบสัญญาเพิ่มเติม บริษัทจ่ายเบี้ยประกันภัย หากเกิดกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ก่อนอายุครบ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้น
เบี้ยประกัน WP
สะสมทรัพย์เอไอเอ แนบค่ารักษาพยาบาล เพิ่มความอุ่นใจได้ด้วยการแนบสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ
 

รายละเอียดโครงการ

 

การคำนวณผลประโยชน์และความคุ้มครองชีวิต

   ตัวอย่าง : ชาย อายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท แบบ Endownment 445 (Par)
                   ชำระเบี้ยประกันรายปี 56,090 บาท

สิ้นปี
กรมธรรม์ที่

เบี้ยประกัน
รายปีสะสม

เงินคืนรายงวด **

กรณีคงเงินคืน**
ไว้กับบริษัท
รับดอกเบี้ย (2%)

ความคุ้มครองชีวิต

อัตรา (%)

จำนวนเงิน

อัตรา (%)

จำนวนเงินเอาประกันภัย

0

 

 

 

 

 

 

1

56,090

 

 

 

100%

500000

2

112,180

 

 

 

105%

525,000

3

168,270

5%

25,000

25,000

110%

550,000

4

224,360

 

 

25,500

115%

575,000

5

280,450

 

 

26,010

120%

600,000

6

336,540

5%

25,000

51,530

125%

625,000

7

392,630

 

 

52,561

130%

650,000

8

448,720

 

 

53,612

135%

675,000

9

504,810

5%

25,000

79,684

140%

700,000

10

560,900

 

 

81,278

145%

725,000

11

616,990

 

 

82,904

150%

750,000

12

673,080

5%

25,000

109,562

155%

775,000

13

729,170

 

 

111,753

160%

800,000

14

785,260

 

 

113,988

165%

825,000

15

841,350

5%

25,000

141,268

170%

850,000

16

897,440

 

 

144,093

175%

875,000

17

953,530

 

 

146,975

180%

900,000

18

1,009,620

5%

25,000

174,914

185%

925,000

19

1,065,710

 

 

178,413

190%

950,000

20

1,121,800

 

 

181,981

195%

975,000

21

1,177,890

5%

25,000

210,620

200%

1,000,000

22

 

10%

50,000

264,833

200%

1,000,000

23

 

10%

50,000

320,130

200%

1,000,000

24

 

10%

50,000

376,532

200%

1,000,000

25

 

10%

50,000

434,063

200%

1,000,000

26

 

10%

50,000

492,744

200%

1,000,000

27

 

10%

50,000

552,599

200%

1,000,000

28

 

10%

50,000

613,651

200%

1,000,000

29

 

10%

50,000

675,924

200%

1,000,000

30

 

10%

50,000

739,442

200%

1,000,000

31

 

10%

50,000

804,231

200%

1,000,000

32

 

10%

50,000

870,316

200%

1,000,000

33

 

10%

50,000

937,722

200%

1,000,000

34

 

10%

50,000

1,006,477

200%

1,000,000

35

 

10%

50,000

1,076,606

200%

1,000,000

36

 

10%

50,000

1,148,138

200%

1,000,000

37

 

10%

50,000

1,221,101

200%

1,000,000

38

 

10%

50,000

1,295,523

200%

1,000,000

39

 

10%

50,000

1,371,434

200%

1,000,000

40

 

10%

50,000

1,448,862

200%

1,000,000

41

 

10%

50,000

1,527,839

200%

1,000,000

42

 

210%

1,050,000

2,608,396

200%

1,000,000

 

สรุปผลประโยชน์ตลอดสัญญา

     

• เงินคืน** รวม 235% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น

 

1,175,000

  บาท

• เงินคืน ณ ครบสัญญาจำนวน 210% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น

 

1,050,000

  บาท

       

รวมรับตลอดสัญญา  กรณีรับเงินคืน

 

2,225,000

  บาท

                                กรณีคงเงินคืน**สะสมไว้กับบริษัท ตัวอย่างอัตราดอกเบี้ย 2%

 

2,608,396

  บาท

 

หมายเหตุ   

*  กรมธรรม์ฉบับนี้เป็นแบบที่มีเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่าย โดยบริษัทจะพิจารณากำหนดให้เมื่อถึง ณ สิ้นปีกรมธรรม์นั้นๆ และในกรณีคงเงินปันผลสะสมไว้กับบริษัท ปัจจุบันบริษัทกำหนดให้ดอกเบี้ยในอัตรา 2% ต่อปี  (สำหรับรอบครึ่งปีปฏิทิน เริ่ม 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทกำหนด ผู้เอาประกันสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ได้ที่เว็บไซต์ aia.co.th/th/help-support/announcement.html

** เงินจ่ายคืนรายงวดเป็นอัตราที่รับรองและจะจ่ายให้ ณ สิ้นปีกรมธรรม์นั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ในกรณีที่คงเงินจ่ายคืนรายงวดสะสมไว้กับบริษัท ปัจจุบันบริษัทกำหนดให้ดอกเบี้ยในอัตรา 2% ต่อปี (สำหรับรอบครึ่งปีปฏิทิน เริ่ม 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทกำหนด ผู้เอาประกันสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ได้ที่เว็บไซต์ aia.co.th/th/help-support/announcement.html

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ลดหย่อนภาษีแบบอื่นๆ

ชื่อผู้ตอบ: