ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 090-971-8041 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

AIA Excellent (Non Par) (เอไอเอ เอ็กเซลเลนท์)AIA Excellent (Non Par)
เอไอเอ เอ็กเซลเลนท์ (ไม่มีเงินปันผล)
 

วางแผนทางการเงิน เรื่องสบายๆ กับกรมธรรม์ เอไอเอ เอ็กเซลเลนท์ เพราะทุกย่างก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยการวางแผน

สำหรับการวางแผนการเงินที่สมบูรณ์และได้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มากขึ้น

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี ความคุ้มครอง 20 ปี
 • อุ่นใจยิ่งขึ้นด้วยความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเป็นระยะ ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 11 – 15 เท่ากับ 200% และเพิ่มขึ้นเป็น 300% ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 16 – 20  
 • รับเงินคืนรายงวด1 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ทุก 4 ปี เริ่มสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4, 8, 12 และ 16 และรับเงินคืนครบสัญญาสูงถึง 300% รวมผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญาทั้งสิ้น 340%
 • รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด2
 • ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เอาประกันภัย การจ่ายผลประโยชน์กรณี “เสียชีวิต” และ “อยู่ครบสัญญา” บริษัทจะพิจารณาการจ่ายผลประโยชน์แล้วแต่จำนวนในข้อใดข้อหนึ่งจะมากกว่า ระหว่าง
  1. จำนวนเงินเอาประกันภัย
  2. มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ 
  3. จำนวนเงินเบี้ยประกันภัยหลักที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วยจำนวนเงินจ่ายคืนรายงวด ที่บริษัทได้จ่ายแล้วทั้งหมด (ถ้ามี) ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันภัยก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัย จะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ บริษัทจะคำนวณเบี้ยประกันภัยดังกล่าวเต็มปี 

 
 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ลดหย่อนภาษีแบบอื่นๆ

 • 15For25 เอไอเอสะสมทรัพย์.jpg
  AIA 15Pay25 (Non Par)ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ 25 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (ไม่มีเงินปันผล) จุดเด่นผลิตภัณฑ์คุ้มค่าเงินออม คุ้มครองปลอดภัย เอไอเอ สะสมทรัพย์ 25 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย...