ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 083-035-3092 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

AIA Excellent Par (เอไอเอ เอ็กเซลเลนท์)

AIA Excellent (Par)
เอไอเอ เอ็กเซลเลนท์ (มีเงินปันผล)
 

วางแผนทางการเงิน เรื่องสบายๆ กับกรมธรรม์ เอไอเอ เอ็กเซลเลนท์ เพราะทุกย่างก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยการวางแผน

สำหรับการวางแผนการเงินที่สมบูรณ์และได้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มากขึ้น

 

จุดเด่นโครงการ

aia สะสมทรัพย์ ชำระเบี้ยประกัน 20 ปี
รับความคุ้มครอง 20 ปี
aia ความคุ้มครอง ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มสูงขึ้น เพื่อครอบครัวอุ่นใจ
บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต
ประกัน aia ลดหย่อนภาษี ได้รับเงินคืน** รายงวด 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ทุก 4 ปีกรมธรรม์รวม 40%
และคุ้มค่ากับเงินครบสัญญา 290% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
รวมผลประโยชน์เงินคืน 330% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ให้ผู้เอาประกันขณะมีชีวิตอยู่
ประกันเอไอเอ มีเงินคืน ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 172)
ออมทรัพย์ aia แนบสัญญาเพิ่มเติม บริษัทจ่ายเบี้ยประกันภัย หากเกิดกรณีทุพพลภาพทั้งหมดและตลอดกาล
ก่อนอายุครบ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้น
เบี้ยประกัน WP
สะสมทรัพย์เอไอเอ แนบค่ารักษาพยาบาล เพิ่มความอุ่นใจได้ด้วยการแนบสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ

 

รายละเอียด

 

 

การคำนวณผลประโยชน์และความคุ้มครองชีวิต

     ตัวอย่าง : ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท
                     ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี 42,366 บาท จะมีได้รับผลประโยชน์ดังนี้

สิ้นปี
กรมธรรม์ที่

เบี้ยประกัน
รายปีสะสม

เงินคืนรายงวด **

กรณีคงเงินคืน**
ไว้กับบริษัท
รับดอกเบี้ย (2%)

ความคุ้มครองชีวิต

อัตรา (%)

จำนวนเงิน

อัตรา (%)

จำนวนเงินเอาประกันภัย

0

 

 

 

 

 

 

1

42,366

 

 

 

100%

300000

2

84,732

 

 

 

100%

300,000

3

127,098

 

 

 

100%

300,000

4

169,464

10%

30,000

30,000

100%

300,000

5

211,830

 

 

30,600

100%

300,000

6

254,196

 

 

31,212

100%

300,000

7

296,562

 

 

31,836

100%

300,000

8

338,928

10%

30,000

62,473

100%

300,000

9

381,294

 

 

63,722

100%

300,000

10

423,660

 

 

64,997

100%

300,000

11

466,026

 

 

66,297

200%

600,000

12

508,392

10%

30,000

97,623

200%

600,000

13

550,758

 

 

99,575

200%

600,000

14

593,124

 

 

101,567

200%

600,000

15

635,490

 

 

103,598

200%

600,000

16

677,856

10%

30,000

135,670

300%

900,000

17

720,222

 

 

138,383

300%

900,000

18

762,588

 

 

141,151

300%

900,000

19

804,954

 

 

143,974

300%

900,000

20

847,320

290%

870,000

1,016,854

300%

900,000


สรุปผลประโยชน์ตลอดสัญญา

     

เงินคืน** รวม 40% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น

 

120,000

  บาท

เงินคืน ณครบสัญญาจำนวน 290% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น

 

870,000

  บาท

       

รวมรับตลอดสัญญา  กรณีรับเงินคืน

 

990,000

  บาท

                                กรณีคงเงินคืน**สะสมไว้กับบริษัท ตัวอย่างอัตราดอกเบี้ย 2%

 

1,016,854

  บาท

 
 

หมายเหตุ 

*  กรมธรรม์ฉบับนี้เป็นแบบที่มีเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่าย โดยบริษัทจะพิจารณากำหนดให้เมื่อถึง ณ สิ้นปีกรมธรรม์นั้นๆ และในกรณีคงเงินปันผลสะสมไว้กับบริษัท ปัจจุบันบริษัทกำหนดให้ดอกเบี้ยในอัตรา 2% ต่อปี  (สำหรับรอบครึ่งปีปฏิทิน เริ่ม 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทกำหนด ผู้เอาประกันสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ได้ที่เว็บไซต์ aia.co.th/th/help-support/announcement.html

** เงินจ่ายคืนรายงวดเป็นอัตราที่รับรองและจะจ่ายให้ ณ สิ้นปีกรมธรรม์นั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ในกรณีที่คงเงินจ่ายคืนรายงวดสะสมไว้กับบริษัท ปัจจุบันบริษัทกำหนดให้ดอกเบี้ยในอัตรา 2% ต่อปี (สำหรับรอบครึ่งปีปฏิทิน เริ่ม 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทกำหนด ผู้เอาประกันสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ได้ที่เว็บไซต์ aia.co.th/th/help-support/announcement.html

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ลดหย่อนภาษีแบบอื่นๆ

ชื่อผู้ตอบ: