ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 090-971-8041 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ (AIA SMART WEALTH)

AIA SMART WEALTH (UNIT LINKED)
เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ (ยูนิต ลิงค์)จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในดำเนินการประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว คุณจะได้รับทั้งความคุ้มครองชีวิตและโอกาสในการลงทุนผ่านหลากหลายกองทุนรวมจากการคัดสรรของ เอไอเอ นอกจากนี้สามารถนำค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย (สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) ค่าธรรมเนียมบริหารกรมธรรม์ ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์โครงการอื่นที่น่าสนใจ