AIA CI SuperCare คุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดชีพ

แบบประกัน ใหม่!

AIA CI SuperCare (เอไอเอ ซีไอ ซุปเปอร์แคร์)
คุ้มครองโรคร้ายแรงนานตลอดชีพ

 

แบบประกันหลัก ที่คุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงนานตลอดชีพ หรือถึงอายุ 99 ปี
ครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับกลาง รวม 18 โรค/การรักษา
โรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา
เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา
สามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันได้ว่าจะเป็น 10 ปี หรือ 20 ปี
เฉพาะเบี้ยประกันในส่วนของความคุ้มครองชีวิต สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้
มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

 

ผลประโยชน์โดยย่อ

ความคุ้มครองโรคร้ายแรง

 

 - ระดับต้นถึงระดับปานกลาง

20% ของจำนวนเงินเอาประกัน (จ่ายเพียงครั้งเดียว)

 - ระดับรุนแรง หรือ

100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
หัก ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง
ที่จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) และกรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับทันที

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตหรือ

ผลประโยชน์กรณีครบกำหนดสัญญา

 

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์


* กรณีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงระดับรุนแรงหรือกรณีเสียชีวิต โดยที่ไม่ได้เรียกร้องสินไหมโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลางมาก่อน จะได้รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน

 

 

กลุ่ม
โรคร้ายแรง

 

โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองใน AIA CI SuperCare  

 

 

โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง (18 โรค)

 

 

โรคร้ายแรงระดับรุนแรง (44 โรค)

 

   

 

 

 

กลุ่ม 1

โรคมะเร็งและเนื้องอก

 

1. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
2. การผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมองออก

 

 

1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
2. เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม 2
โรคหัวใจ การหายใจและระบบการไหลเวียนโลหิต

 

3. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ
4. การผ่าตัดลอกเยื่อหุ้มหัวใจ
5. การรักษาโรคลิ้นหัวใจด้วยการสวนหลอดเลือด
6. การรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าโดยวิธีใส่สายสวนทางหลอดหรือภาวะการโป่งพองของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าที่ระดับอกหรือระดับท้อง
7. การใส่เครื่องกรองลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำใหญ่

 

 

3. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
4. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
5. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
6. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
7. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า
8. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
9. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดท้าย
10. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม 3
โรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ

 

8. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติค
9. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องรักษาโดยวิธีใส่สายสวนเส้นเลือดแดงบริเวณคอ
10. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่รักษาโดยใช้ขดลวดผ่านสายสวนทางหลอดเลือด
11. การผ่าตัดฝังท่อระบายในโพรงสมอง

 

 

11. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
12. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
13. ภาวะโคม่า
14. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ (คุ้มครองถึงอายุ 80 ปีบริบูรณ์)
15. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
16. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
17. โรคพาร์กินสัน (คุ้มครองถึงอายุ 80 ปีบริบูรณ์)
18. โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรสิส
19. โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
20. ภาวะอะแพลลิก
21. อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา
22. โรคโปลิโอ
23. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม 4
โรคอวัยวะและระบบการทางานที่สาคัญของร่างกาย

 

12. การผ่าตัดตับออกหนึ่งกลีบ
13. การผ่าตัดไตออกหนึ่งข้าง
14. การผ่าตัดปอดออกหนึ่งข้าง

 

 

24. ตับวาย
25. ไตวายเรื้อรัง
26. โรคลาไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง
27. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือ ปลูกถ่ายไขกระดูก
28. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
29. ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้าและเรื้อรัง
30. ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส (SLE)
31. ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม 5
ภาวะติดเชื้อ การบาดเจ็บร้ายแรง และภาวะทุพพลภาพ

 

15. แผลไหม้ชนิดรุนแรงน้อย (การเกิดแผลไหม้ระดับ 2)
16. การผ่าตัดเลือดคั่งใต้เยื่อหุ้มสมองอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
17. การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งข้างหรือตาหนึ่งข้าง
18. โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

 

 

32. แผลไหม้ฉกรรจ์ (การเกิดแผลไหม้ระดับ 3)
33. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
34. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
      – โดยไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ด้วยตนเองอย่างถาวรตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป และไม่สามารถทางานหรือประกอบอาชีพใดๆ ได้ คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 17 – 70 ปี
      – สูญเสียแขนหรือขา หรือตา ตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไป หรือสูญเสียสายตา ทั้ง 2 ข้าง คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 0 – 70 ปี
35. การสูญเสียการดารงชีพอย่างอิสระ (คุ้มครองอายุ 17-70 ปี)
36. ตาบอด
37. การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน
38. การสูญเสียความสามารถในการพูด
39. โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย
40. โรคเท้าช้าง

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม 6
โรคร้ายแรงสาหรับผู้เยาว์ (คุ้มครอง 1 เดือน – 16 ปี)

   

 

 

41. โรคไข้รูมาติกที่ทาให้หัวใจผิดปกติ
42. โรคคาวาซากิที่ทาให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ
43. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 ชนิดต้องใช้อินซูลิน
44. โรคน้าไขสันหลังคั่งในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม