สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ

เอไอเอสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ

เอไอเอสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ คือความคุ้มครองส่วนเพิ่มจากสัญญาหลัก สัญญาเพิ่มเติมมีหลายประเภท เช่น สัญญาเพิ่มเติมทุพพลภาพ สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล สัญญาเพิ่มเติมโรคมะเร็ง สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ ซึ่งแต่ละประเภทของสัญญาเพิ่มเติมจะให้ความคุ้มครองต่างกัน

 
เอไอเอประกันสุขภาพมีหลายโครงการ ดังนี้