ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์

ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ (unit link)

ยูนิต ลิงค์ (Unit Link) คือ กรมธรรม์ประกันชีวิต ควบการลงทุน เป็นอีกหนึ่งช่องทางการสะสมเงินออมและเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้กับท่าน เพราะนอกจากจะเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นแล้ว ท่านยังได้รับ ความคุ้มครองชีวิตตลอดระยะเวลากรมธรรม์

เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ ทำงานอย่างไร

ผู้เอาประกันภัยเลือกจำนวนเงินความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยหลักที่ต้องการชำระ เบี้ยประกันภัยหลังจากหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์แล้วจะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้เอาประกันภัยเลือก ผู้เอาประกันภัยสามารถเพิ่มหรือลดความคุ้มครอง เพิ่มหรือถอนเงินออมบางส่วนหากมีความจำเป็นต้องใช้เงิน หรือเลือกหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยหลัก พร้อมทั้งสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อบริหารการลงทุนได้ ทั้งนี้กรมธรรม์จะมีมูลค่าบัญชีและมูลค่าเวนคืนตามราคาตลาด ของหน่วยลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยเลือกลงทุน

สิทธิประโชยน์

ปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มหรือลดความคุ้มครอง เพิ่มหรือถอนเงินออม หรือหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยหลัก เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง ผ่านหลากหลายกองทุนรวมที่ได้รับการเลือกสรรโดยเอไอเอ ซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ และความชำนาญด้านการลงทุน นอกจากนี้เอไอเอ ยังมีเครื่องมือบริหารการลงทุน อาทิ

1. พอร์ตโฟลิโอ โมเดล ที่ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้น โดยอ้างอิงจากความเสี่ยงที่รับได้จากแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยง (RPQ)

พอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงต่ำ
(Conservative Portfolio)
พอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงปานกลาง
(Moderate Portfolio)
พอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงสูง
(Growth Portfolio)
สำหรับนักลงทุนที่มีความระมัดระวังสูง โดยต้องการผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป อย่างไรก็ตามคุณยอมรับความเสี่ยงได้น้อย อาจเพราะต้องการรักษาสินทรัพย์ที่ได้สะสมมา คุณสามารถลงทุนในตราสารหนี้ ระยะ 2-3 ปี สำหรับนักลงทุนที่มีความรอบคอบ และต้องการสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีความสมดุล เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินในระยะยาว คุณสามารถยอมรับความเสี่ยงได้หากการลงทุนนั้นให้โอกาสการได้รับผลตอบแทนที่ดี ระยะเวลาในการลงทุนมากกว่า 3 ปีขึ้นไป สำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยง และความผันผวนของราคาได้ค่อนข้างสูง สามารถลงทุนในตราสารทุนได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของเงินลงทุน และมีเป้าหมายในการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว

2. การปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Rebalancing Program)

บริการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ ช่วยรักษาสัดส่วนการลงทุนที่ลูกค้า/ผู้เอาประกันภัยออกแบบไว้ให้คงเดิม เนื่องจากราคาหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด ด้วยวิธีการปรับสัดส่วนอัตโนมัติทุกไตรมาส โดยระบบจะทำการขายและซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มและลดสัดส่วนแต่ละกองทุน

กองทุนABเงินลงทุนทั้งสิ้น
สัดส่วนการ ลงทุนที่ต้องการ 50% 50% 100%
บาท 50,000 50,000 100,000
สัดส่วนการลงทุน ที่เปลี่ยนไป เมื่อ ครบไตรมาสแรก 60% 40% 100%
บาท 72,000 48,000 120,000
บริษัทจะทำการ ปรับสัดส่วนให้โดย ขาย ซื้อ  
บาท 12,000 12,000  
เพื่อให้สัดส่วน การลงทุนในไตรมาสแรก กลับไปเหมือนสัดส่วน ที่เริ่มต้นลงทุน 50% 50% 100%
บาท 60,000 60,000 120,000

 

เอไอเอ ยูนิตลิงค์ (AIA unit linked) มี 3 โครงการ คือ


  • AIA Life Issara เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ
    เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (ยูนิต ลิงค์) อิสระแท้จริง ที่ให้คุณกำกับชีวิตได้เอง AIA Life Issara คือแบบประกันชีวิตที่โดดเด่นด้วยความคุ้มครองสูงสุดถึง 120เท่าของเบี้ยประกันภัย ปรับเปลี่ยนคว...

  • AIALINK REGULAR PREMIUM (UNIT LINKED)
    เอไอเอ ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (Regular Premium) เอไอเอ ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (ยูนิต ลิงค์) หรือ AIALINK Regular Premium (AIA Unit Linked) แบบประกันชีวิตที่...

  • AIA LINK SINGLE PREMIUM (UNIT LINKED)
    เอไอเอ ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (Single Premium) เอไอเอ ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว หรือ AIALINK Single Premium (AIA Unit Linked) คือประกันชีวิตที่ให้ประโ...